Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Spinvest sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz jej strony internetowej znajdującej pod adresem: https://spinvest.com.pl (dalej: „Strona internetowa”).

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Spinvest sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-428), przy ul. Zdunów 18f/10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000536197, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6793106706, REGON 360349318, (dalej: „Administrator” lub „Spinvest”).

 

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres: kontakt@spinvest.com.pl lub pisemnie na adres: ul. Zdunów 18f/10, 30-428 Kraków.

 

Środki ochrony danych osobowych

Stosujemy zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz przetwarzamy je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych. Administrator danych dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wykorzystywać może technikę pseudonimizacji i szyfrowania danych, a także stosuje odpowiednie zabezpieczenia w postaci logowania do wewnętrznych systemów zawierających dane osobowe.

 

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie z usług świadczonych przez Administratora oraz Strony internetowej wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o kategoriach osób, których dane osobowe przetwarzamy celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także okresie ich przetwarzania.

 

 1. Dane osobowe naszych Klientów i Kontrahentów

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś naszym Klientem lub Kontrahentem. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane w niżej wskazanych celach:

 1. Zawarcie i wykonywanie umowy pośrednictwa przy nabyciu nieruchomości, w tym kontakt w bieżących sprawach, przedstawianie ofert, otrzymywanie zleceń, odpowiadanie na Twoje pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spinvest polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi Klientami. 
 2. Obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z umową. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spinvest polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.
 3. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podatkowych, rachunkowych oraz z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa przy nabyciu nieruchomości (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy). Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą z nami zawarłeś, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

 

 1. Dane osobowe pracowników lub współpracowników naszych Klientów i Kontrahentów

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś osobą kontaktową dla nas u naszego Klienta, lub Kontrahenta lub potencjalnego Klienta lub kontrahenta. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane w niżej wskazanych celach.

 1. Wykonywanie umów między nami a naszym Klientem, kontaktu w bieżących sprawach, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania oraz badania poziomu satysfakcji z obsługi klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi Klientami i Kontrahentami (tj. ich pracownikami/ współpracownikami).
 2. Obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową z naszym Klientem lub Kontrahentem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz. Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz otrzymujemy dane takie jak Twoje imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

 

 1. Dane osobowe innych osób kontaktujących się z Administratorem oraz osób, z którymi kontaktuje się Administrator

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jeżeli kontaktujesz się z nami (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy)  w jakiejkolwiek sprawie, a nie jesteś naszym Klientem lub Kontrahentem ani pracownikiem/ współpracownikiem naszego Klienta lub Kontrahenta lub jeżeli to my (telefonicznie oraz mailowo) kontaktujemy się z Tobą w jakiejkolwiek sprawie. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane w niżej wskazanych celach.

 1. Przekazanie odpowiedzi na Twoje pytania, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności gospodarczej oraz kojarzenie stron umowy pośrednictwa przy nabyciu nieruchomości.
 2. Nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz współpracę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.
 3. Kontaktować się z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz w celu przeprowadzenia badania poziomu satysfakcji z obsługi klienta jeśli byłeś lub Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz był stroną transakcji z naszym Klientem. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości weryfikacji jakości świadczonych przez nas usług.

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi). Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, a w przypadku przetwarzania w celu przeprowadzenia badania poziomu satysfakcji z obsługi klienta jeśli byłeś lub Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz był stroną transakcji z naszym Klientem nie dłużej niż 6 miesięcy od daty transakcji. 


 • Dane osobowe osób odwiedzających Stronę internetową

W związku z korzystaniem z naszej Strony internetowej, zbieramy informacje o Twojej aktywności w serwisie. Celem przetwarzania jest analiza Twojej aktywności na Stronie internetowej. Twoje dane osobowe (adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez nas w celach analitycznych i statystycznych. Ponadto celem przetwarzania jest optymalizacja korzystania ze strony internetowej (rozpoznanie urządzenia użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb). Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. 

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, zostały one udostępnione przy wejściu na Stronę internetową. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

 

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy, np. firma świadcząca usługi księgowe, usługi IT, dostawca domeny internetowej. Starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych. Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu, ze względu na Twoją szczególną sytuację, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, przestaniemy przetwarzać dane osobowe w ww. celu. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, tj. prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przez nas  przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych. 
 • Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 • Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych jeśli dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których poinformowaliśmy, kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych – o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej, jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego.
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych jeśli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 • Prawo żądania przeniesienia swoich danych do innego administratora w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy z nami zawartej.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres: kontakt@spinvest.com.pl lub pisemnie na adres: ul. Zdunów 18f/10, 30-428 Kraków.

Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla Administratora priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe Administrator narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

Nasza Strona internetowa, podobnie jak wiele innych, korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Podczas przeglądania Strony internetowej, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany podmiot z nami współpracujący jeden lub kilka plików cookie. 

Cookies to małe pliki, które są umieszczone w pamięci stałej urządzenia podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania ze Strony, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na podstronach, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Na Stronie mogą być używane następujące rodzaje plików cookies:

 • Niezbędne pliki cookies – konieczne do prawidłowego działania Strony. Możesz je dezaktywować jedynie poprzez zmianę ustawień w Twojej przeglądarce, ale może to mieć wpływ na prawidłowe działanie Strony. Niezbędne pliki cookies pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 1 roku.
 • Analityczne cookies – służą analizie Twojego zachowania na naszej Stronie. Dzięki prowadzeniu takich analiz możemy obserwować trendy w zainteresowaniu gości Strony informacjami przez nas publikowanymi jak i poprawiać wygodę korzystania ze Strony.

 

Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Stronę internetową lub inne strony.

Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż niniejsza Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych naszych usług.